แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายขอประกาศเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2563