แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มกราคม. 2562