ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเก่ง-แก้ว ม.4 บ้านสองกะลอน ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
536
13 มี.ค. 2563
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อลอด สายห้วยน้ำโจน(บริเวณบ้านกำนันมานิตย์) ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
561
05 มี.ค. 2563
83 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
06 ม.ค. 2563
84 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
626
01 พ.ย. 2562
85 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
605
16 ต.ค. 2562
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระะยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
607
01 ต.ค. 2562
87 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
578
26 ก.ย. 2562
88 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญชองสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
594
30 ส.ค. 2562
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีovertayสายเพชรเกษม-ชายทะเล ม.9 บ้านห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
594
15 ส.ค. 2562
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง Para Asphalt Concrete โดยวิธี Overlay สายเพชรเกษม-ชายทะเล หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
620
30 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53