ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 เม.ย. 2563
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเก่ง-แก้ว หมู่ที่4 บ้านสองกะลอน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
530
23 มี.ค. 2563
73 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเก่ง-แก้ว ม.4 บ้านสองกะลอน ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
515
13 มี.ค. 2563
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อลอด สายห้วยน้ำโจน(บริเวณบ้านกำนันมานิตย์) ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
538
05 มี.ค. 2563
75 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ม.ค. 2563
76 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
600
01 พ.ย. 2562
77 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
16 ต.ค. 2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระะยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
583
01 ต.ค. 2562
79 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
556
26 ก.ย. 2562
80 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญชองสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
571
30 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52