ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์บ้านกุบไผ่ 6ตำบลห้วยทราย อำเภภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
548
10 มิ.ย. 2558
412 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกร็ตเสริมเหล็กสายไร่นพจร หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
539
10 มิ.ย. 2558
413 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกร็ตเสริมเหล็กสายไร่นพจร หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
541
10 มิ.ย. 2558
414 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกร็ตเสริมเหล็กสายไร่นพจร หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
544
10 มิ.ย. 2558
415 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
548
10 มิ.ย. 2558
416 ประกาศประมาณการราคากลางก่อสร้างทางขึ้นคนพิการคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
544
08 มิ.ย. 2558
417 ประกาศครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. พร้อมโรงสูบน้ำบ้านวังด้วนหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
553
28 พ.ค. 2558
418 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถังเก็บนาใส คสล. พร้อมโรงสูบนาบ้านวังด้วน หมู่ที่ ๑ ตาบลห้วยทราย อาเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
536
28 พ.ค. 2558
419 ประกาศโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเพชรเกษม - ชายทะเลหมู่ที่ ๙ บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
596
10 เม.ย. 2558
420 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทรหมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
561
08 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52