ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นเกตุ - บ้านคอกช้างหมู่ที่ ๑๐ - ๑๑ ตาบลห้วยทราย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
557
12 ต.ค. 2558
372 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒จำนวน ๒ โครงการ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
549
15 ก.ย. 2558
373 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กที่ทาการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายหมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
562
15 ก.ย. 2558
374 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
535
15 ก.ย. 2558
375 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
550
15 ก.ย. 2558
376 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
532
15 ก.ย. 2558
377 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
541
15 ก.ย. 2558
378 ประกาศสอบราคากลางประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
552
15 ก.ย. 2558
379 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
529
15 ก.ย. 2558
380 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
550
15 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52