ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายซอยปู่ทิ้ง หมู่ที่ 12 บ้านเกตุคู่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
519
10 เม.ย. 2560
362 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านนายถวิล หมู่ที่ 12 บ้านเกตุคู่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
520
10 เม.ย. 2560
363 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายลุงจง หมู่ที่ 12 บ้านเกตุคู่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
520
10 เม.ย. 2560
364 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายผ่อง-หนองนา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
536
10 เม.ย. 2560
365 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
531
10 เม.ย. 2560
366 การทำสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
556
04 มี.ค. 2559
367 ประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นเกตุ – บ้านคอกช้าง หมู่ที่ ๑๐ - ๑๑ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
569
14 ต.ค. 2558
368 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นเกตุ - บ้านคอกช้างหมู่ที่ ๑๐ - ๑๑ ตาบลห้วยทราย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
563
12 ต.ค. 2558
369 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นเกตุ - บ้านคอกช้างหมู่ที่ ๑๐ - ๑๑ ตาบลห้วยทราย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
543
12 ต.ค. 2558
370 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นเกตุ - บ้านคอกช้างหมู่ที่ ๑๐ - ๑๑ ตาบลห้วยทราย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
543
12 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52