ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ผิวจราจรลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายหนองขาม - หนองผักกะเฉด หมู่ที่ 3 บ้านวังมะเดื่อ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
508
28 พ.ย. 2561
202 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
513
26 พ.ย. 2561
203 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบปะรมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
25 ต.ค. 2561
204 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
25 ต.ค. 2561
205 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายหนองขาม - หนองผักกะเฉด หมู่ที่ 3 บ้านวังมะเดื่อ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
511
25 ต.ค. 2561
206 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายเพชรเกษม - วังมะเดื่อ หมู่ที่ 13 บ้านหนองจับไก่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดปร ดาวน์โหลดเอกสาร
508
25 ต.ค. 2561
207 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล ดาวน์โหลดเอกสาร
518
25 ต.ค. 2561
208 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - วังมะเดื่อ หมุ่ที่ 13 บ้านหนองจับไก่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบ ดาวน์โหลดเอกสาร
520
02 ต.ค. 2561
209 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ) ดาวน์โหลดเอกสาร
508
01 ต.ค. 2561
210 เอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการซ่อมแซมไฟกระพริบ) ดาวน์โหลดเอกสาร
512
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52